Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Ukkoverkot Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.12.2018 klo 9.00 Yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan 8.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

Hallitus ehdottaa, että hallituksen nykyinen puheenjohtaja Mikko Uusitalo jatkaa tehtävässään ja että Kari Lehtinen sekä Juhani Hintikka valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Bridget Cosgrave hallituksen varajäseneksi.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2.835.000 A-sarjan osakkeen antamisesta sekä 1.715.000 B-sarjan osakkeen antamisesta, kuitenkin niin, että hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään yhteensä 2.835.000 osakkeen antamisesta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi käyttöpääoman vahvistamiseen ja mahdollisten yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Valtuutus on voimassa toistaiseksi ja se ei kumoa aiemmin päätettyjä valtuutuksia päättää osakeannista.

8. Optio-oikeuksien antaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää antaa osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia optio-oikeuksia myöhemmin toimitettavan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Optio-ohjelma 2017 ehtojen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön B-sarjan osakkeisiin oikeuttavan optio-ohjelman 1/2017 ehtoja muutettaisiin myöhemmin toimitettavan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu on saatavilla Ukkoverkot Oy:n internet-sivuilla osoitteessa www.ukkoverkot.fi. Ukkoverkot Oy:n viimeisin tilintarkastettu tilinpäätös, yhtiön viimeisimmän varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja sekä hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 12.12.2018 ja ovat osakkeenomistajien nähtävinä Ukkoverkot Oy:n pääkonttorilla osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä päätoimipaikassa osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki 2.1.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.12.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.12.2018, klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta osoitteeseen mikko.uusitalo@ukkoverkot.fi,

b) puhelimitse numeroon 040 455 0480 arkisin klo 9-16 tai

c) kirjeitse osoitteeseen Ukkoverkot Oy, Itämerentori 2, 00180 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ukkoverkot Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.12.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.12.2018, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Itämerentori 2, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ukkoverkot Oy:llä on kokouskutsun päivänä 30.11.2018 yhteensä 5.372.175 A-sarjan osaketta jotka edustavat yhtä montaa ääntä sekä yhteensä 468.400 B-sarjan osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

 

Helsingissä 30.11.2018

UKKOVERKOT OY

Hallitus